Lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgaven er å belyse lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen, dette er også oppgavens problemstilling. Det er hovedsakelig lek i undervisning det er rettet fokus mot. For å svare på problemstillingen er det benyttet relevant litteratur. Det er også benyttet kvalitativt forskning i form av intervju. Det informantene fortalte er drøftet opp mot relevant teori. Vi ser av informantenes syn på lek at de mener den er viktig for læring, samtidig som den ikke må ta for stor plass i undervisningen. Teorien sier derimot noe annet, og mener lek kan fremme både faglig og sosial læring. Derfor er den viktig i skolesammenheng. På denne måten gir oppgaven et innblikk i lekens betydning for faglig og sosial læring både fra teoretisk perspektiv, men også fra informantene som jobber i skolen i det daglige.