Lederperspektiver på kompetansen og bibliotekarrollen i fag- og folkebibliotek

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Utviklingen i bibliotekene setter søkelys på hvilke oppgaver som må løses under endrede forhold, og hvilken kompetanse som er nødvendig for å utføre disse oppgavene. Det fører til at bibliotekarene må forsvare sin profesjon ikke bare overfor omgivelsene, men også overfor sine egne. Bibliotekarrollen kan variere i henholdsvis fag- og folkebiblioteksektoren. Hvor store ulikheter det er mellom sektorene kan kanskje forklare noe av forvirringen som ofte oppstår omkring hva bibliotekarene gjør i jobben sin, og hvilken kompetanse som trengs for å utfylle denne rollen. Problemstilling for denne oppgaven er: Hvilke kompetansekrav medfølger bibliotekarrollen i fag- og folkebibliotek ifølge biblioteklederne? Underproblemstilling er: Hvilke likheter og forskjeller er det for kompetansebehovene og bibliotekarrollen i de to sektorene? For å besvare spørsmålet om hva bibliotekledere mener kjennetegner kompetansebehovet i fag- og folkebibliotek, har jeg valgt kvalitativ metode i form av intervjuer med ledere i de respektive biblioteksektorene. Valg av informanter er basert på at det er bibliotekledernes perspektiv som er interessant siden de kan belyse bibliotekarenes rolle og kompetanse. Kompetanse forstås her som en kombinasjon av uformelle og formelle egenskaper. Komponentene er i ulik grad utslagsgivende for hvordan informantene i undersøkelsen vurderer bibliotekarenes rolle og kompetanse i de to sektorene. Forskjellene er ikke ubetydelige for de to sektorene, men ikke så store at de ikke kan kompenseres for i form av den faglige- og kunnskapsorganisatoriske kompetansen (formelle) som trengs for å jobbe i fagbibliotek. Men dette forutsetter at det kommunikasjonsmessige ligger i bunn. Arbeidet i folkebibliotek kan også læres uten utdanning, men siden det mellommenneskelige tar så stor plass i denne sektoren, er det vanskelig å jobbe som bibliotekar uten å besitte riktig sammensetning av den uformelle kompetansen.