Ledelsesstil i offentlig og privat kunnskapsintensiv tjenestesektor

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Er det forskjeller i ledelsesstil i en offentlig og en privat virksomhet i kunnskapsintensiv tjenestesektor? Og hva karakteriserer en effektiv ledelsesstil i kunnskapsintensive virksomheter? Problemstillingene bygger på en antakelse jeg har om at forskjeller i offentlig og privat sektor, også påvirker hvordan virksomheter ledes. Samtidig har jeg en formening om at kunnskapsintensive virksomheter ikke bør ledes ved å konsekvent bruke noen av de tradisjonelle ledelsestilnærmingene. Artikkelen jeg refererte til tidligere omtaler også potensielle fallgruver for ledelsen i kunnskapsintensive virksomheter, dersom de for eksempel benytter en tradisjonell autoritær ledelsesstil (Holte 2008). Med ”effektiv” mener jeg en ledelsesstil som påvirker og motiverer medarbeidere til å yte utover det som er forventet, og som skaper retning og leder virksomheten mot sine mål. For å belyse og svare på problemstillingen vil jeg først presentere konvensjonelle teorier om ledelse, lederroller og ledelsesstiler. Deretter vil jeg utrede funnene jeg selv har gjort, for så å sammenligne disse med hverandre for å identifisere eventuelle forskjeller på ledelsesstilen i de kunnskapsintensive virksomhetene i offentlig og privat sektor. Forhåpentligvis vil undersøkelsene jeg har gjort hos de aktuelle organisasjonene, gi meg en oversikt over hvilke faktorer som bidrar til å effektivt lede virksomheter der kunnskap står i sentrum.