Lærerstudenters forventning om egen mestring

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-14

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: Hvordan ser lærerstudenter med henholdsvis høy og lav motivasjon for læreryrket på sin egen mestringsforventning, og hva kan vi finne ut om vi bruker teori om self-efficacy på disse funnene? For å undersøke dette har jeg brukt kvalitativt forskningsintervju sammen med relevant teori. Formålet med undersøkelsen var å se på om mestringsforventninger til læreryrket kunne knyttes opp mot motivasjon og valg om å bli lærer etter endt utdanning. Funnene fra min undersøkelse viser at valg om å fullføre utdanningen og starte som lærer i etterkant, kan være påvirket av hvor stor grad av self-efficacy studenten innehar. Man kan videre se at for intervjuobjektet med lavere motivasjon, viste graden av self-efficacy seg å være mindre i forhold til det kommende læreryrket, enn for intervjuobjektet med høy motivasjon for læreryrket hadde. Det kan likevel settes i sammenheng med intervjuobjektenes ulike grad av tidligere arbeidserfaring. Studenten med høy mestringsforventning har flere autentiske mestringsforventninger knyttet til alle skolens aspekter, mens studenten med lavere mestringsforventning kun har autentiske mestringserfaringer knyttet til praksis i studiesammenheng. For studenten med lav motivasjon, viser funnene en tydelig usikkerhet i forhold til de arbeidsoppgavene som går utover lærens kjerneoppgaver. Det kan ha sammenheng med for lite erfaring og for få mestringsopplevelser i forbindelse med yrkespraksisen. Dette står i motsetning til studenten med høy motivasjon som ser på utfordringene i læryrket som noe hun er klar til å arbeide for å overkomme. Basert på mine funn kan det det ut til at høy grad av self-efficacy vil være med på å gjøre den indre motivasjonen sterkere, og gjøre studenter klar til å jobbe for å mestre de ulike utfordringene de kan møte på i yrket. Videre kan dette henge sammen med valg om å fullføre utdanningen, samt starte som lærer som ferdigutdannet.