Lærerlekkasjen - en studie om årsaker til at nyutdannede lærere slutter i skolen og forslag til tiltak som kan forhindre frafallet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne studien handler om hvorfor mange nyutdannede slutter i skolen og hva som kan gjøres for å forhindre dette. Studien tar utgangspunkt i litteraturstudier, samt intervjuer med to nyutdannede lærere. Resultatene fra forskningsintervjuene er analysert og avslutningsvis vil problemstillingen drøftes i lys av relevant teori og forsking, samt funn fra egen empiri. Jeg har arbeidet ut i fra denne problemstillingen: ”Hvorfor slutter så mange nyutdannede lærere? Hva kan gjøres for å forhindre at nyutdannede slutter?”. Jeg har funnet at mange nye lærere slutter på grunn av den vanskelige overgangen mellom utdanning og yrke. Samtidig synes mange at dagens lærerrolle er krevende og stiller store krav til den nyutdannede. Tidspress kan være en av faktorene som gjør lærerrollen krevende, og for belastende for enkelte. Som problemstillingen tilsier tar studien sikte på å belyse tiltak som kan forhindre frafallet av nyutdannede lærere. Litteraturstudier og resultater fra intervjuene viser at veiledning av nyutdannede, et godt praksisfellesskap, samt bedring av arbeidsforhold kan bidra til å beholde nyutdannede i yrket.