Lærerens rolle som tilrettelegger for klasserommets «tause stemmer»

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgavens problemstilling er: Lærerens rolle som tilrettelegger for klasserommets «tause stemmer». Jeg har valgt å bruke en kvalitativ metode, der jeg har brukt relevant litteratur og nyere artikler for å svare på problemstillingen min. Det finnes ingen entydig definisjon på hvem eller årsakene for oppførselen til de «tause stemmene». Det man ser er at det kan være sammensatte årsaker, og derfor skal man være forsiktig med å tolke elevenes oppførsel. Istedenfor er det en av lærerens viktigste oppgave å finne ut, gjennom gode relasjoner om hva som er årsaken til elevens atferd. Tausheten kan være medfødt eller påvirket av miljøet rundt dem. Til tross for at «tause elever» i mange tilfeller er tidkrevende elever, er det viktig at elevene opplever at de både blir sett og hørt. Den gode samtalene med elevene er noe av det viktigste grunnlaget for en god relasjon mellom lærer og elev. Videre er det å stille gode spørsmål noe av det viktigste en lærer gjør i møte med de «tause stemmene». Skal en lærer lykkes med dette, må han eller hun være flink til å stille åpne spørsmål, slik at eleven ikke føler at det ligger noe press på hva han eller hun bør svare. Det viktigste er at den «tause stemmen» får utvekslet sine tanker og følelser. Lærerne har i dag også utfordringer i form av skolens krav til muntlig deltakelse. Læringsaktiviteter og mål legges opp slik at det på mange måter forventes at eleven skal vise initiativ og vilje til å stå frem i grupper, i klasserom og større forsamlinger. Det ekstroverte idealet blir verdsatt høyere enn det introverte, noe som byr på utfordringer både for eleven i møte med skolehverdagen og i lærerens arbeid ved å legge til rette for denne elevgruppen.