Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virker som det grunnleggende i undervisningssituasjonen, og hvordan det være virke positivt for klasseledelsen. I både stortingsmeldinger og i kunnskapsløftet står begrepene relasjoner mellom lærer og elev, og hvordan læreren skal være som klasseleder sentralt. I teorien finner man begrepene klasseledelse og relasjoner beskrevet hver for seg. Ordet relasjon betyr en forbindelse eller et forhold, og relasjonen kan foregå på ulike plan. Mellom mennesker, eller forholdet mennesket har til en sak eller problem. Dette kalles den triadiske modellen, og handler om nettopp dette. Relasjoner til foreldrene kan også være like viktig som til elevene, da foreldrene sammen med læreren har et felles arbeid mot et godt læringsmiljø i klasserommet. Klasseledelse handler om hvordan læreren styrer sin klasse, og er med på skape en god læringsarena. Å skape et forhold skjer gjerne gjennom dialog og kommunikasjon, dette gjør at relasjon som begrep gjerne knyttes opp mot retningen og betegnelsen dialogisme. For å finne ut hvordan klasseledelse og relasjonsbygging foregår i praksis, har jeg hatt intervju med to lærere om temaet. Jeg brukte intervju som forskningsmetode, for å finne frem til svar. Før intervjuene hadde jeg laget en intervjuguide, og begge lærerne svarte på de samme spørsmålene. På denne måten kunne jeg se på forskjeller og likheter i svarene de ga. Jeg valgte å gjøre det slik på bakgrunn av lærernes ulike forutsetning for å svare, da deres hverdag i klasserommet er svært ulik når det kommer til antall elever i klassen. Etter at jeg hadde foretatt intervjuene, tok jeg svarene deres og drøftet de i forhold til min problemstilling og teori jeg hadde innhentet tidligere. Drøftet for og imot bruk av tid til relasjonsbygging kontra bruke tiden på planlegging. Om lærere skal bestemme eller om det er viktig med elevmedvirkning. Samarbeid med hjemmet og læreren som rollemodell.