Lærerens mestringsforventninger

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Som lærer spiller man en viktig rolle i mange elevers hverdag, oppvekst og liv. Lærerens forventning om å mestre arbeidet som lærer, er således viktig både for læreren, og for elevenes opplevelse av skolehverdagen. Elevenes læring synes å være et mye omdiskutert emne; i politikk, media, på skolen og rundt middagsbordet. Oppgaven tar sikte på å finne ut hvordan lærernes mestringsforventninger kan påvirke deres undervisningspraksis, og med det elevenes læringsutbytte. Det er gjort bruk av teori og forskning som tar for seg lærerens mestringsforventninger, samt hvilke tilnærminger til undervisningen som har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Videre er det gjort kvalitative intervjuer av to lærere for å forsøke å kartlegge deres mestringsforventninger, samt deres undervisningspraksis. Intervjuene avdekket at lærerne har ulike mestringsforventninger til arbeidet, og at deres undervisningspraksis skiller seg fra hverandre. Den ene læreren kan synes å ha høy forventning om mestring, og integrerer de tilnærmingene til undervisningen som ulik forskning sier har stor effekt på elevenes læringsutbytte; tilpasset opplæring, mestringserfaringer og vurdering for læring. Den andre læreren kan synes å ha en noe varierende forventning om mestring, og svarer at disse tilnærmingene ikke er integrert i undervisningen. Med tanke på teorien, forskningen og intervjumaterialet, ble konklusjonen at lærerens mestringsforventninger kan synes å påvirke undervisningen, og elevenes læringsutbytte på flere måter. Den delen av lærerens mestringsforventning som favner tro på egen evne til å hjelpe alle elevene med å lære, samt å motivere alle elevene kan være av stor betydning for elevenes læringsutbytte. Samtidig bygger oppgaven på et lite informantgrunnlag, og det er behov for mer dyptgående forskning på området for å kunne fastslå hvordan lærerens mestringsforventninger kan påvirke deres undervisningspraksis, og med det elevenes læringsutbytte.