Læreren og den stille eleven i klasserommet - inkludering og opplevelse av tilhørighet i et systemisk perspektiv på stille atferd

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I dag er fokuset på muntlige ferdigheter og skoleprestasjoner en stor del av elevenes hverdag. Elever som viser stille atferd, kan i lys av dette stå i fare for å bli glemt eller usynlige i klasserommet. Derfor stilles spørsmålet om hva læreren kan gjøre for å sikre at elever som viser stille atferd blir inkludert, opplever i tilhørighet i læringsmiljøet og deltar aktivt i klasseromsundervisning. I klasseromsundervisningen er det viktig at alle elever, på lik linje, får muligheten - og opplevelsen av å bli sett og hørt. Et støttende læringsmiljø og inkludering er derfor sentrale aspekter i møtet med en elev som viser stille atferd. Oppgaven retter seg mot et systemisk perspektiv på atferd hvor atferd må sees i sammenheng med kontekst og relasjoner, og hvor lærerens syn på atferd blir viktig med tanke på elevens opplevelse av tilhørighet og utvikling. I dag har vi lett for å se på individuelle årsaker til elevens atferd, og ikke hva læreren kan gjøre i konteksten for å påvirke atferden. Eleven kan være stille i klasserommet, mens på andre arenaer kan eleven være aktiv. I henhold til å få eleven til å delta vil det være av stor betydning å rette fokus mot kommunikasjon og mestring. Disse står derfor sentralt i oppgaven. Gjennom teori, forskning og empiri har jeg forsøkt finne ut sentrale aspekter som blir viktige å vektlegge i møte med den stille eleven i klasserommet, slik at eleven ikke står i fare for å bli ekskludert eller ikke føle tilhørighet. I oppgaven har jeg kommet frem til at læreren må ha fokus på anerkjennelse, relasjoner, trygghet og omsorg, mestring og kommunikasjon og å være bevisst sitt eget syn på atferd, for at eleven skal kjenne seg trygg nok til å delta aktivt og føle seg som en del av læringsmiljøet. Disse faktorene vil igjen alle kunne påvirke elevens atferd, læring og utvikling. I denne sammenheng blir det viktig å se eleven som ressurs og ikke trekke forhastede konklusjoner som kan være med å påvirke elevens atferd i negativ retning.