Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Description

  • Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir tydelig hvor mye relasjoner har og si for et generelt læringsutbytte og trivsel i skolen for enkeltelever eller hele klassemiljøer. Jeg tilbrakte 6. semester denne vinteren i Uganda. Her hadde jeg min praksis. Dette førte til at jeg ville bruke denne anledningen til se hvordan relasjonsbygging blir jobbet med i en skolekultur som er helt annerledes enn den norske. Problemstillingen er formulert på følgende måte: ”Hvordan utøves arbeidet med lærer-elev-relasjonen på en ungdomsskole i Uganda?” Oppgaven er basert på en kvalitativ datainnsamling, hvor jeg benytter observasjon som metode. Jeg observerte to lærere på en privat internatskole, en time hver. Her var målet å se relasjonsarbeid mellom lærere og elever i en naturlig situasjon slik at jeg kunne få et så realistisk bilde som mulig. Gjennom mine undersøkelser ser jeg tydelig hvordan disse to lærerne jobber med lærer-elev-relasjoner ved akkurat denne ungdomsskolen. Det er ikke et bilde av Uganda som helhet. Det som kommer frem gjennom observasjonene er at mye av det samme arbeidet vi fokuserer på her hjemme, når det kommer til å skape positive relasjoner til sine elever, også arbeides med i Uganda. Det er noen fysiske faktorer som gjør arbeidet i Uganda vanskeligere enn her hjemme: klassestørrelse, størrelse på pensum, grad av resultatorientering, tidspress og ressurser. Det er lett å se for seg at det blir vanskeligere å få en nær relasjon til alle sine elever når det sitter mellom 70-90 barn i klasserommet. Det er selvsagt en forskjell på hvor mye lærere jobber med relasjonsbygging, også i Uganda. Jeg opplevde likevel hele tiden situasjoner hvor lærerne arbeidet, kanskje ubevisst, med dette temaet. Dette skjer gjennom dialoger i klasserommet, praktiske situasjoner eller i en individuell arbeidssituasjon hvor lærer beveger seg rundt i rommet og snakker med elevene.