Kystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:108

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-699-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk instituttprogram (SIP) Kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, hvor NIBR samarbeider med NIKU, NINA og Bioforsk. NIKU har koordineringsansvar for SIPen. Hovedmålsettingen med programmet er å øke kunnskapen om kystens kulturminner og kulturmiljøer med sikte på å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag i en integrert kystsoneforvaltning. Kunnskapen på dette feltet er idag mangelfull og fragmentert og er heller ikke godt nok bearbeidet med tanke på bruk i konkrete plan- og beslutningsprosesser. NIBRs oppgave i SIPen er å belyse erfaringer med regional og kommunal planlegging og forvaltning av kystens kulturminner og kulturmiljøer etter plan- og bygningsloven (PBL), og hvordan disse verdiene oppfattes og verdsettes blant ulike lokale aktører. Det er disse perspektivene knyttet til Nøtterøy kommune som blir belyst i dette notatet.