Kontekst i fotoarkiv- informasjon fra et stumt vitne

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05-29

Publisher

  • Fakultet for samfunnsvitenskap

Description

  • Denne oppgaven tar for seg kontekst i fotoarkiv. Relevant teori på tema avdekker at kontekst er en stor del av arkivfaget. Spesielt har kontekst og den elektroniske utviklingen vært gjenstand for forskning. Fotografiet som et skriftløst medium med særegen form og uttrykk, kan være enda mer utfordrende å forstå og bevare enn tekstbasert arkivmateriale. Kontekstinformasjon underbygger forståelighet og er derfor essensielt for at fremtidige arkivbrukere skal ha et grunnlag for å kunne tolke og forstå fotografisk arkivmateriale. Lite forskning er gjort på hvilken kontekstinformasjon som bevares i praksis. Med utgangspunkt i problemstillingen Hvordan bevares kontekst i fotoarkiv? og formål om å avdekke praksisen i fagmiljøet, ble det i denne oppgaven gjennomført et casestudie. Ved hjelp av kvalitative intervjuer av fagfolk og analyse av arkivinstitusjonenes fotoarkiveringsprogram er hensikten å belyse hvordan og hvilken kontekstinformasjon som registreres og bevares i fotoarkiv. Teoretiske utgangspunkter benyttes til sammenligning med den innsamlede dataen fra arkivinstitusjonene og fotoarkiveringsprogrammet. Denne oppgaven avdekker tendenser i dagens praksis som utfordrer de teoretiske utgangspunktene.