Konkreter – hvorfor og hvordan?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan lærere bruker konkreter på barneskolen. For å belyse problemstillingen ble kvalitativ metode benyttet gjennom intervju av tre informanter med solid erfaring fra matematikkundervisning på barneskolen. Funnene gjennom analyse av datamaterialet var blant annet at alle informantene peker på bedre matematikkforståelse og mer motiverte elever ved bruk av konkreter. Det var også indikasjoner på bruk av en tretrinnsmodell i form av en abstraksjonsprosess på de to informantene som arbeidet på småskoletrinnet. Den siste informanten la vekt på arbeid i et undersøkende landskap med konkreter som utgangspunkt. Funnene ble så til slutt drøftet opp mot teori og forskning rundt temaet. Forskningen rundt temaet er tvetydig, men det finnes utvilsomt et stort læringspotensiale ved fornuftig og reflektert bruk av konkreter i matematikkundervisningen.