Kompetanseutvikling i Norske Fotballklubber

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven omhandler kompetanseutvikling i Norsk fotball. Studien belyser hvilken kunnskap klubbene anser som kjernekompetanse, samt hvilke kompetanseutviklingstiltak klubbene anvender. Funnene er basert på et kvalitativt forskningsdesign hvor det er intervjuet fire informanter fra tre ulike breddeklubber. Studiens teoretiske fundament består av taus kunnskap, kompetanseutvikling og et organisasjonsperspektiv bygget rundt organisasjonskultur. Studiens resultater viser at heltidsansatte i norske fotballklubber anser deres tause kunnskap fra fotball-og idrettsfeltet som deres kjernekompetanse. En kompetanse som også er tilstrekkelig for klubbenes administrative drift. Videre vurderer klubbene sportslig kompetanse tilknyttet trenerrollen som den viktigste for egen utvikling. Dette skyldes både ønske om utvikling, men også som et krav fra eksterne aktører. Den største utfordringen i arbeidet med kompetanseutvikling tilknyttes de ansattes tause kunnskap som gjennom klubbenes organisasjonskultur og tilhørende sosialisering er utsatt for en overforenkling og reproduksjon,