Kompetansesenter for yrkesfag. Rapport fra forprosjektet

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Description

  • Høsten 2016 vedtok høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo og Akershus å spille inn en nasjonal satsning på yrkesfag til 2018-statsbudsjettets satsinger utenfor rammen. Satsningen inkluderer etablering av et kompetansesenter for yrkesfag. Initiativet handler om at det er et stort behov for yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet. Det er også et stort behov for mer kunnskap og mer forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes. Et kompetansesenter for yrkesfag skal utvikle gode strukturer for samarbeid med skoler og arbeidsliv om relevant etter- og videreutdanning. Kompetansesenteret må utvikles i et tett samarbeid mellom universitetet og aktuelle samarbeidspartnere som videregående skoler, bedrifter/offentlige virksomheter, fylkeskommuner og andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg skal kompetansesenteret utvikle forskningsprosjekter på yrkesfagfeltet og konkurrere om eksterne forskningsmidler.