Kompetansemobilisering - Er det sammenheng mellom medarbeideres opplevelse av kompetansemobilisering og lederstøtte og deres grad av engasjement og turnoverintensjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgaven er å undersøke om medarbeideres opplevelse av lederstøtte har betydning for i hvilken grad de opplever kompetansemobilisering, og i hvilken grad lederstøtte og kompetansemobilisering påvirker engasjement og turnoverintensjon. Det er utformet tre hypoteser for å undersøke dette. Datamaterialet er samlet inn med spørreundersøkelser over to måletidspunkt. Det var henholdsvis 1075 og 838 respondenter ved måletidspunkt 1 og 2. Resultatene tyder på at lederstøtte har stor betydning for i hvilken grad medarbeidere opplever kompetansemobilisering og utvikler engasjement og turnoverintensjon. Kompetansemobilisering viser seg å ha større betydning enn lederstøtte for i hvilken grad medarbeidere utvikler jobbengasjement. Lederstøtte og kompetansemobilisering har lik betydning for i hvilken grad medarbeidere utvikler turnoverintensjon. Alle hypotesene fikk støtte. Undersøkelsen bidrar til forskning på kompetansemobilisering ved å underbygge eksisterende studier, og ved å svare på oppfordring om å undersøke kompetansemobilisering over flere måletidspunkt.