Komperativ analyse av to små, åpne økonomier - hva er hovedfaktorene som førte til at Norge kom bedre ut av finanskrisen enn Sverige?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med oppgaven var å finne ut hvordan den internasjonale krisen påvirket de to små åpne økonomiene Norge og Sverige. Jeg var interessert i hvordan krisen forløp seg i landene, hvordan landene kom seg gjennom krisen, og hva som ble gjort under krisen, for å finne ut hvilke faktorerer ved krisen som hadde størst innvirkning på landene. Jeg ville først og fremst ta for meg hvilke faktorer i Norge som gjorde at landet kom seg godt ut av krisen, men da sammenlikne det med et annet land for å bedre forstå hva som var årsaken tl dette. Jeg valgte da Sverige, ettersom det ligger geografisk nærme Norge, og har flere likhetstrekk. For å finne svar på problemstillingen har jeg tatt for meg litteratur og statistikk som allerede finnes på området. I teoridelen, kapittel 3, har jeg valgt å presentere finans- og pengepolitikk, for så å fremstille IS-LMMundell- Fleming modellen for å bedre se hvilke faktorer som påvirker en liten, åpen økonomi, og hvordan faktorene påvirker hverandre. I kapittel 5 og 6 har jeg tatt for meg landene hver som seg. Jeg har først beskrevet hvordan landenes økonomi og tilstand var før krisen, for deretter å ta for meg krisens utvikling i landene. Jeg har gått nærmere inn på viktige undertemaer som er blitt brukt til å trekke sammenlikninger mellom landene. Til slutt har jeg tatt for meg hvordan hvert av landene håndterte krisen og hvilke tiltak som ble gjort. I kapittel 7 har jeg så sammenliknet landene. Resultatet har vist at Norge kom bedre ut av finanskrisen enn Sverige, og viktige faktorer var oljen, samt forskjellen på eksportmarkedene. Dette er fremstilt i konklusjonen i kapittel 8. !!