Kommunikasjon og relasjoner mellom lærer og elev

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • I foreliggende oppgave har jeg lagt vekt på å finne elementer med kommunikasjon, som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev. Gode relasjoner mellom lærer og elev er avgjørende for en god skole. Dette underbygges av forskning og teori. Kommunikasjon er en viktig faktor for å skape gode relasjoner. Det er viktig å etablere et godt grunnlag for kommunikasjon. Et mål med oppgaven har vært å sammenlikne hvordan kommunikasjon og relasjoner fungerer i praksis, gjennom intervjuundersøkelse sett opp mot teori. Svarresponsen og egen erfaring bekrefter teorien langt på vei. Intervjuspørsmålene er forskjellige, men handler om samme tema innenfor problemstillingen. Intervjusvarene viser at det er de samme viktige elementene som må være på plass for å skape god kommunikasjon og relasjon, uavhengig av hvordan spørsmålene blir stilt. De mest sentrale elementene fra intervjusvarene, for å skape god kommunikasjon, er engasjement, tilstedeværelse, interesse, kombinasjon av verbal- og nonverbal kommunikasjon, og en vennlig og imøtekommende holdning fra læreren. Dette er et grunnlag for at det kan etableres en kultur basert på tillit og respekt, hvor en god lærer-elev relasjon utvikles.