"Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktigheten av god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte, samt viktigheten av involvering av ansatte i endringsprosesser, for å gjennomføre vellykkede og varige endringer i organisasjoner. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en casebasert studie av bedriften Unikum AS, som nylig har vært gjennom en endringsprosess. Vi har undersøkt hvordan både ledelsen og ansatte i bedriften opplever at kommunikasjon og involveringsgrad har vært gjennom endringsprosessen. Det empiriske datagrunnlaget for oppgaven bygger på 10 semistrukturerte dybdeintervjuer, hvor 6 intervjuer er av ansatte fra førstelinje, og 4 er fra mellomledere og ledelsen. De 10 intervjuene gir et innblikk i hvordan ledelsen og de ansatte opplever at kommunikasjon og involvering har vært gjennom endringsprosessen. Intervjuene danner datagrunnlaget for vår analyse og funn i oppgaven. Oppgaven bygger på ulik teori innen organisasjon, endringsledelse og kommunikasjon, med særlig vekt på Kurt Lewins (1951) fasemodell og John Kotters (1995) 8-trinnsmodell for organisasjonsendring og endringsledelse. Teorien, sammen med dataene fra intervjuene, danner grunnlaget for besvarelsen. Våre funn viser at kommunikasjon og involvering har stor betydning for at en endringsprosess blir gjennomført på en god måte, og bidrar til endringens suksess. Kommunikasjon og involvering av medarbeiderne står helt sentralt for å redusere motstand (Kotter og Schlesinger 2008).