Kommunikasjon med pasienter med schizofreni - sykepleierens utfordringer i å skape en god relasjon

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon skape en god relasjon med pasienter som har en schizofrenilidelse?”. Bakgrunn: Hensikten med oppgaven var å finne ut hvordan sykepleier kan skape en god relasjon ved bruk av sykepleiefaglig kommunikasjon med pasienter som har en schizofrenilidelse, samt hvilke faktorer som hemmer og fremmer kommunikasjonen hos denne pasientgruppen. Metode: Metoden som ble brukt er et litteraturstudie basert på pensumlitteratur, forskningsartikler og selvvalgt litteratur. Kildene har blitt vurdert etter relevans, troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egenhet. Resultater: Teori og forskning er samstemte om at god kommunikasjon for pasienten er grunnsteinen i sykepleie-pasient-relasjonen, samt at sykepleieren balanserer nærhet og avstand og er tydelig, tilgjengelig og støttende. Gode relasjoner med behandlingspersonalet som sykepleieren er en stor del av, er avgjørende for behandlingsresultatet. En god relasjon bestående av gjensidig forståelse og kommunikasjon er av stor betydning for pasientens evne til å kunne etablere relasjoner med andre i sitt sosiale nettverk.