Kommunereform og arkiv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-13

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne oppgaven springer ut fra Kommunereformen. Norge har i dag 428 kommuner med stor variasjon i størrelse. Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. Disse sliter også mer økonomisk, samtidig har kommunene fått flere oppgaver og økt ansvar. For å løse disse problemene ønsker regjeringen å innføre en kommunereform der målet er større og mer robuste kommuner med mer makt. I januar 2014 ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle lage forslag til kriterier for en kommunestruktur og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Forslaget legger opp til mindre detaljstyring fra staten og større ansvar til kommunene. Ekspertutvalget mener at en sammenslåing vil føre til større fagmiljø, mer stabil arbeidskraft og derfor et bedre tilbud til brukerne. Ekspertutvalget kom med et forslag på minimum 15- 20 000 innbyggere pr. kommune. Kultur og moderniseringsdepartementet mener imidlertid at tjenester må leveres der folket bor og at antall innbyggere ikke må tas hensyn til ved forhandlingene. Det bør legges større vekt på nåværende samarbeid og næringsutvikling. I reformen legges det opp til at alle kommuner fatter vedtak innen sommeren 2016 og seneste sammenslåing senest fra 1. januar 2020. Staten skal bistå kommunene med kompensasjon både i form av engangstilskudd ved sammenslåing og bortfall av rammetilskudd. (Prop. 95 S 2015). Jeg har valgt kommunene i Vestfold som utgangspunkt for min oppgave. Dette fordi det er mange prosesser som pågår der. Allerede fra 01.01.17 vil Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune blir Sandefjord kommune. Fra 01.01.18 vil Larvik og Lardal blir til Larvik kommune, Hof og Holmestrand blir Holmestrand Kommune og Tjøme og Nøtterøy blir Færder Kommune. Tønsberg, Re og Horten kommune er de kommuner som enda ikke har tatt noen beslutning om sammenslåing. Når det gjelder Svelvik kommune så har de en intensjonsavtale med Drammen om sammenslåing, men dette blir trolig ikke før 2020. For Sande kommune sin del har de hatt folkeavstemning i 2015, der innbyggerne med lite flertall ville gå for å innlemmes i en eller sammen med flere Vestfold kommuner, ikke mot Buskerud, slik Svelvik har valgt. I min problemstilling er det nok en antagelse at vi ikke er helt i stand til møte de arkivfaglige utfordringene som kreves ved en kommunesammenslåing. Er det slik at vi også i denne omgang av kommunesammenslåing ikke er i stand til å møte de arkivmessige utfordringene ved en kommunesammenslåing, dette skal oppgaven min prøve å sette søkelys på.