Kommunereform - Dagens utfordringer Fremtidens muligheter for Namdalsbibliotekene?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vårt samfunn er i stadig endring der utviklingen går fort på alle områder. Dette setter store krav til norske kommuner som har til oppgave å utvikle gode tjenester til sine innbyggere. Som en følge av dette har regjeringen bestemt at det skal innføres en ny kommunereform der målet er større robuste kommuner som selv har makt og myndig til å utvikle kvalitet i tjenestene, en effektiv bruk av samfunnets ressurser og likeverdige tjenester til alle. (Prop. 95 S. 2015). En slik endring vil skape utfordringer, men kanskje også muligheter for virksomheter innen kommunesektoren, også for folkebibliotekene. Mange bibliotek i distrikts Norge er små, de har få ansatte og flere sliter med å få tilsatt fagutdannet biblioteksjef. Namdalen er en stor region der befolkningen bor spredt og avstanden mellom kommunesentrene er lange. Alle kommuner har i dag et hovedbibliotek og i tillegg fins det noen små filialer rundt omkring på mindre tettsteder. Det største biblioteket har bare 3 bibliotekfaglige ansatte og det minste en ufaglært leder i 50 % stilling. Det kommer stadig krav fra omgivelsene om nye tjenester som gjør at disse bibliotekene sliter med å opprettholde et moderne bibliotektilbud til brukerne. I 2009 ble det etter en prosjektperiode i regi av Nord- Trøndelag fylkesbibliotek, laget en felles bibliotekplan for Namdalsbibliotekene der bibliotekutvikling, kompetansedeling, nettverk og samarbeid er målet. (Namdalsbibliotekene 2009).