Klasseledelse, Læringsmiljø og Oppstart

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Forskere mener at klasseledelse trolig er noe av den mest utfordrende oppgaven for en lærer i skolen i dag. Derfor er det viktig at alle lærere har kompetanse innenfor emnet klasseledelse. Denne oppgaven handler om hva som er betydningsfullt med lærerens klasseledelse for å få til et godt læringsmiljø med særlig fokus på oppstart. Det finnes tre grunnleggende faktorer ved en lærer som bidrar til læring: lærerens relasjonskompetanse, regelledelse og didaktisk kompetanse (Nordenbo, 2008; Nordahl, 2012). Relasjonskompetanse handler om lærerens evne til å inngå i og opprettholde gode relasjoner til den enkelte elev. Regelledelse handler om at læreren må ha kompetanse i å lede klasser og undervisningsforløp, og å utvikle samt overholde regler. Didaktisk kompetanse handler om at læreren skal ha den faglige og fagdidaktiske kompetansen som er nødvendig i undervisningen (Nordenbo, 2008; Nordahl, 2012). For å finne svar på problemstillingen i denne oppgaven, har forfatteren brukt observasjon som metode. Forfatteren har observert en lærer og fire oppstarter i en klasse på 10. trinn der fokuset var på det betydningsfulle ved lærerens klasseledelse for å skape et godt læringsmiljø. Læreren viste seg å ha gode relasjoner til sine elever og det virket som om klassen hadde et godt og trygt læringsmiljø der både læreren og elevene trivdes. Klassen hadde utarbeidet og fulgte visste regler og rutiner som læreren fulgte i alle oppstartene forfatteren observerte. Læreren hadde gode kunnskaper i det gjeldende faget, og var en trygg formidler som gav tydelige beskjeder og klare instruksjoner. Observasjonene i denne oppgaven viser tendens til at teorien innenfor klasseledelse som forfatteren har valgt ut i denne oppgaven, stemmer overens med hva som er betydningsfullt ved lærerens klasseledelse for å skape et godt læringsmiljø.