Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – overdrivelser eller grunn til panikk?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bacheloroppgaven Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – overdrivelser eller grunn til panikk? tar for seg problematikken rundt at gutter gjennomgående oppnår dårligere resultater enn jenter i dagens skole. Med problemformuleringen ”Hvordan kan læreren tilrettelegge undervisningen, slik at elever av begge kjønn får best læringsutbytte?” har jeg forsøkt å finne ut hva læreren kan gjøre i sin daglige undervisningspraksis for å håndtere denne utfordringen. I teorikapittelet presenteres relevant skolestatistikk for å gi en oversikt over de faktiske forhold for dagens gutter og jenter. Teoriens hoveddel består av årsaksforklaringer på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og fokuserer i hovedsak på individuelle og systemiske begrunnelser. Kapittelet avsluttes med en presentasjon av konklusjonene i to studier som omhandler tiltak for å redusere forskjellene. For å få større innsikt i lærernes daglige møte med sitasjonen, valgte jeg å bruke kvalitativt forskningsintervju av lærere som metode. I resultatkapittelet presenteres datamaterialet fra fire intervjuer rundt temaene; årsaksforklaringer, verdisyn, betydning av lærerens kjønn i relasjonsbygging og undervisning, kjønnsdelt undervisning og undervisningsplanlegging. Momentene som blir diskutert avslutningsvis er skolens bruk av selvregulert læring, oppløst klasseromstruktur, arbeidsplanprinsippet og ”ansvar for egen læring”, lærerens oppmerksomhet og gutters faglige selvtillit, betydningen av lærerens kjønn og variasjon av aktiviteter. Oppgaven konkluderer med at lærere bør tilrettelegge for varierte undervisningsmetoder og ulike tilnærminger til lærestoffet, og i større grad inkludere gutters situasjon i forståelsen og praktiseringen av tilpasset opplæring.