Kjønn og ledelse i sjømatnæringen

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Norge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste kategorier lederstillinger. Spesielt i tradisjonelle mannsdominerte næringer som sjømatnæring er kvinner underrepresenterte i toppledernivået. I min undersøkelse ønsker jeg å finne ut hvilke strukturelle, individuelle eller kulturelle forhold kan forklare at lederstillinger i norsk sjømatnæring er fortsatt dominerte av menn. Via litteraturstudie og kvalitative intervjuer ønsker jeg å finne svar på problemstillingen og utrede hvilke forhold som hindrer kvinner på veien opp i hierarkiet. Ytterlige ser jeg om statens strukturelle tiltak for kjønnsbalanse har fungert i sjømatnæringen og om det har vært noe utvikling i de siste 10 årene. Videre vil jeg vite om flere kvinner i styrer har gitt flere kvinner i ledelsen. Det finnes mange ulike forklaringer på kjønnsubalanse i ledelsen. Min undersøkelse tyder på at forklaringen ligger på system- og individnivå. Den største grunnen til underpresentasjon av kvinner i ledelsen er at næringen har vært historisk mannsdominert. Andre forklaringer er blant annet at kvinner mangler kompetanse, erfaring, vilje eller motivasjon til å bli ledere. Mine funn også tyder på at tiltak for å øke kvinneandel i ledelsen ikke har fungert så bra, men likevel kan det sees sakte utvikling mot mer kjønnsbalansert ledelse i sjømatnæring.