Kan PALS-modellen bidra til å forebygge atferdsproblemer i barneskolen?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvilke tiltak i PALS som kan virke forebyggende mot atferdsproblemer i skolen. Bakgrunnen for at jeg valgte å skrive om PALS var fordi jeg har vært i praksis ved en PALS-skole, og ble derfor interessert i å lære mer om dette tiltaksprogrammet. I tillegg vil det å lære om forebyggende tiltak mot atferdsproblemer ha en nytte for meg når jeg skal begynne å arbeide i skolen. Problemstillingen i min oppgave er: Kan PALS-modellen bidra til å forebygge atferdsproblemer i skolen? Metoden jeg har benyttet meg av i min oppgave er kvalitativt forskningsintervju. I min undersøkelse har jeg intervjuet to lærere fra forskjellige skoler. Den ene informanten arbeider ved en PALS-skole, og den andre informanten arbeider ved en skole som ikke benytter seg av noe tiltaksprogram. I min undersøkelse ønsket jeg å få informasjon om hvordan PALS-modellen kan bidra til å forebygge atferdsproblemer i barneskolen. Formålet med min undersøkelse har vært å få en oversikt over hvilke tiltak som fungerer som forebyggende i skolen. Jeg har valgt å sammenligne en PALS-skole med en skole som ikke benytter seg av et tiltaksprogrammet for å undersøke om PALS-skolen har mer effektive eller bedre tiltak. Resultatene jeg har kommet frem til i min undersøkelse viser at informantene benytter seg av enkelte tiltak som er like for å forebygge atferdsproblemer i skolen. Begge informantene bruker belønningssystemer for å rose positiv atferd, men PALS-læreren bruker belønningssystemer i mye større grad enn den andre informanten. I PALS har man også ukentlige timer med sosial ferdighetstrening for å øke elevenes sosiale kompetanse. Videre viser min undersøkelse at informantene benytter seg av ulike måter å gi konsekvenser på. For at de forebyggende tiltakene i PALS skal virke er en avgjørende faktor at lærerne slutter seg lojalt opp mot programmet.