Kan jeg stole på dette? - En kvantitativ undersøkelse av bachelorstudenters kildevurdering

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vi lever i dag i et informasjonssamfunn der tilgangen til informasjon er stor og ubegrenset. Vi får informasjon gjennom ulike kanaler, og informasjonen har ulike hensikter enten det er å informere oss eller å påvirke oss. På grunn av den store mengden informasjon vi er omgitt av og blir presentert for er det viktig at vi lærer oss å tenke kritisk, og ikke tror på alt vi blir presentert for. Vitenskapelige artikler kan også inneholde feilinformasjon eller være produsert for et bestemt formål. Det er derfor viktig å vurdere informasjonen og kildene før vi bruker dem videre. Dette gjelder særlig for forskere og studenter som skal bruke informasjonen i sin forskning, og i akademiske og vitenskapelige tekster/oppgaver. De bør derfor kjenne til kildekritiske vurderinger og kunne utøve kildekritikk. I denne oppgaven har jeg undersøkt hva som styrer studentenes valg av kilder i oppgaveskriving, der jeg har sett på hvilke kilder studentene bruker, hvordan de kommer fram til disse kildene, og hvordan studentene vurderer kvaliteten på kildene de bruker.