Kan en fusjon påvirke organisasjonskulturen i en organisasjon? Når 2 organisasjonskulturer kolliderer

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven søker å belyse temaene organisasjonskultur og endringsprosesser i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse av endringsprosessers betydning for organisasjonskulturen. Kombinasjonene av perspektivene og sammenhengen mellom dem, kan være relevant og interessant da organisasjonskulturbegrepet kan betegnes som vagt og omfattende. Begrepet brukes som en ”sort boks” som kan beskrive alle de tingene vi ikke egentlig vet så mye om og gi forklaringer på problemer vi ikke egentlig vet årsaken til. Oppgavens teoretiske rammeverk er delt i to deler, der første del er en begrepsavklaring knyttet til fenomenene fusjoner og organisasjonskultur. Andre del beskriver relevante perspektiver i forhold til organisasjonskultur og dens relevans i fusjonsprosessen. Oppgavens forskningsdesign er basert på en kvalitativ tilnærming. To organisasjoner som er fusjonert er benyttet til å innhente data som kan gi innsikt og forståelse knyttet til problemstillingen. Primærdata er innhentet ved bruk av delvis strukturert intervjuguide. Funnene i studien tyder på at fusjonen har påvirket organisasjonskulturen i organisasjonen. Funnene kan også tyde på at man har gått fra integrasjon gjennom fragmentering og til differensiering i organisasjonen i fusjonsprosessen. Videre indikeres det at mangel på involvering kan ha betydning for hvordan de ansatte oppfatter endringsprosessen som igjen kan ha betydning for organisasjonskulturen i organisasjonen.