Ivaretagelse av grundläggande behov hos suicidala ungdomar – en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrund: Som sjuksköterska möter man suicidala patienter både i somatiken men framförallt i psykiatrien. Självmord är ett allvarligt globalt hälsoproblem och i 2014 var det 548 människor som tog sitt eget liv i Norge. Omfånget av självmordsförsök anslås vara 7-15 gånger högre än antalet självmord. Syftet med denna studien är att undersöka om sjuksköterskans ivaretagelse av patientens grundläggande behov kan bidra till att reducera självmord bland ungdomar. Metod: Metoden som är använd är en litteraturstudie, där befintlig litteratur är utvald på bakgrund av relevans för problemformuleringen, validitet och trovärdighet. Med hjälp av systematiska sök i databasene SweMed+, PsycINFO och Cinahl valdes åtta forskningsartiklar ut. Oppgaven är utarbetad i ljus av Virginia Hendersons sykepleieteori. Diskussion, resultat och konklusion: Självmord är ingen sjukdom men ändå ett problem som ofta aktualiseras i sjukvåden, och speciellt i den psykiatriska sjukvården. I diskussionskapitlet diskuteras det om tilltag rättat mot grundläggande behov kan reducera självmordsbeteende hos ungdomar. Det visar sig att sjuksköterskans kunskaper om grundläggande behov och hennes väglednande funktion är viktig för att ändra ett beteende och omsogsfullt ivareta patientens grundläggande behov.