Intranasal fentanyl som alternativ til intravenøs morfin i behandling av akutt smerte prehospitalt

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 50 s.

Abstract

  • Bakgrunn: alternativene for hurtigvirkende analgesi, er ofte begrenset til og avhengig av en intravenøs tilgang og administrering av morfin prehospitalt. Intranasal administrasjon med fentanyl (INF) har imidlertid økt i popularitet og brukes alt i dag i behandling av kroniske- og postoperative smerter. Flere skandinaviske land som Sverige og Danmark har startet opp prosjekter med INF prehospitalt. Ambulansetjenesten i Innlandet startet også opp i 2015 og to nye helseforetak planlegger med oppstart i løpet av årene som kommer. Hensikten: hensikten med studien har vært å systematisere og sammenfatte aktuell litteratur som finnes prehospitalt, og med dette gi leseren oppdatert kunnskap om hvorvidt INF kan være et alternativ til IVM i behandling av akutt smerte hos voksne. Studien har blitt avgrenset til to spesifikke utfallsmål: subjektiv reduksjon i smertescore og forekomsten av alvorlige bivirkninger. Metode: vi har benyttet en litteraturstudie som metode, hvor det er blitt foretatt søk og kritisk gjennomgang av litteratur i databasene Medline, Embase, Cochrane Library og Cinahl. Seks enkeltstudier og fem systematiske oversiktsartikler ble inkludert. Resultat: ni av studiene konkluderte med at bruk av INF hadde en signifikant eller tilsvarende evne til å redusere subjektiv smertescore; en studie viste at INF hadde en mindre evne til å reduksjon sammenlignet med IVM, en studie kunne ikke konkluder. Ti studier viser en lav forekomst av alvorlige bivirkninger og konkluderte med at INF hadde tilsvarende sikkerhetsprofil som IVM; en studie kunne ikke konkludere når det kom til alvorlige bivirkninger sammenlignet med IVM. Diskusjon og avslutning: det er svært begrenset med forskning om emnet prehospitalt, det er videre variasjon mellom studiene, noe som gjør en sammenligning utfordrende. Imidlertid er det betydelig flere studier som viser at INF har tilsvarende effekt som IVM, inhospitale studier støtter opp under dette. Ytterligere forskning er påkrevd prehospitalt for å fullt ut validere bruken. INF kan samtidig tenkes å inngå i et smertebehandlingshierarki, noe som gir pasienter et reelt tilbud de gangene intravenøs tilgang ikke er mulig.