Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse. En kvalitativ studie av kjønnsbalansen i tre norske bedrifter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • denne oppgaven har vi sett på om interne rekrutteringsprosesser hindrer eller fremmer kvinners vei mot topplederstillinger. Norge havner gang på gang på pallen når det gjelder likestilling i samfunnet. Forskning viser imidlertid en skjevfordeling av kjønn blant toppledere i Norge, spesielt i det private næringslivet. Undersøkelser viser at det i dag er flest kvinner som fullfører høyere utdannelse. Dette står i kontrast til at bare 20 % av Norges toppledere er kvinner. Vi har i denne oppgaven benyttet oss av en kvalitativ tilnærming hvor vi intervjuet fem ledere i tre ulike bedrifter, og det er disse intervjuene som danner grunnlaget for våre data. For å besvare problemstillingen vår har vi først valgt å presentere relevant teori om kvinnelig ledelse og rekrutteringsprosesser. Deretter vil vi presentere våre funn og drøfte de opp imot relevant teori og funn på området. Resultatene fra datainnsamlingen tyder på at interne rekrutteringsprosesser både kan hindre og fremme kjønnsbalansen på toppledernivå. Det er imidlertid noen viktige momenter virksomheter og rekrutterere må ta hensyn til ved bruk av interne rekrutteringsprosesser, som kan være med på å påvirke kvinners vei mot toppen.