Innsats i vurderingsarbeidet i kroppsøving

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan ulike kroppsøvingslærere forholder seg til innsats som vurderingskriterium i kroppsøvingsfaget. Oppgaven handler om hvordan de tar i bruk elevenes innsats knyttet opp mot vurdering, og hvordan den enkelte lærer tolker bruken av innsats, og på hvilket vis måten de gjør det på tar hensyn til fagets formål og egenart. For å hente inn data til denne oppgaven har jeg anvendt meg av kvalitativ metode, ved å bruke et halvstrukturert intervju. Jeg har brukt denne metoden fordi den er tjenlig med tanke på å innhente tanker og synspunkter fra ulike personer innenfor samme yrke. Den gir også meg et større innblikk i yrket som kan gi meg ideer og løsninger på hvordan jeg kan løse ulike utfordringer knyttet til temaet i min egen praksis I oppgaven kommer det frem at det finnes små nyanser av forskjeller mellom de enkelte lærerne og hvordan de løser bruken av innsats som vurderingskriterium. Oppgaven tar for seg relevant teori som er knyttet opp mot temaet for å prøve å belyse problemstillingen. Informantene ser positivt på bruken av innsats og følgene det får for elevenes videre utvikling og standpunktkarakterer.