Innovative mobile betalingsløsninger truer kontantene. En casestudie av hvordan innovasjon, strategi og lobbyvirksomhet påvirker kontantenes posisjon i markedet.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Kontantene har både en kulturell og historisk verdi, men i følge media kan det virke som om kontantenes tid er forbi. Per i dag er kontanter en tvungen oppgjørsform i følge sentralbanklovens § 14, som vil si at bedrifter ikke kan nekte å ta imot kontanter som betaling. Norge har i dag en kontantbeholdning på 50 milliarder kroner (Andersen 2016 [Intervju]). DNB hevder at mye av kontantbeholdningen er knyttet til kriminalitet, og ønsker at Norge skal bli kontantfritt. Flere aktører er aktive i debatten om Norge bør beholde kontantene eller ikke. I denne oppgaven har vi sett nærmere på hvordan debatten blir preget av aktørers mål, innovasjonstiltak, strategier, og lobbyvirksomhet. Det er på bakgrunn av dette at vi har valgt følgende problemstilling: - Hvordan blir kontantenes posisjon i markedet påvirket av aktuelle aktørers mål, innovasjonstiltak og strategier? I denne oppgaven har vi benyttet oss av kvalitative intervjuer, regnskapstall og årsberetninger som primærdata, og forskningsrapporter samt medieoppslag som sekundærdata. Kombinasjonen av disse dataene har gitt oss utfyllende, relevant og interessant datamateriale til videre analyse. Vi har i denne oppgaven brukt følgende informanter: Norges Bank, Finans Norge, Skatteetaten, Datatilsynet, og Nokas. Dette har gitt oppgaven et nyansert bilde angående kontantenes funksjoner og posisjon i Norge. Analysen er bygget opp ved hjelp av underproblemstilinger som vi har utledet av teori. Vi har sett på teorier som omhandler innovasjon, strategi og lobbyvirksomhet. Teoriene har vi valgt fordi de sammen med datainnsamlingen har vært relevante for analysen vår.