Inni utenforskapet - Om kultursensitivitet i oppsøkende sosialt arbeid

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven utforskes mangfoldsperspektivet i sosialt arbeid. Mer konkret; hvordan en kultursensitiv holdning hos sosialarbeideren kan være viktig i samhandling med krysskulturelle brukere i oppsøkende sosialt arbeid. Kultur handler om verdier, ideer og tankemønstre (Gullestad 1989, 32). Disse verdiene, ideene og handlingsmønstrene tilegner vi oss som medlem av en gruppe og er grunnlaget for vår tolkning av omgivelsene og utgangspunktet for handling (Thorbjørnsrud 2009, 210). Med en slik begrepsbruk innebærer kultur etnisk opphav, samtidig som det kan forstås som kultur knyttet til et miljø eller en gruppe. I tillegg til typiske kulturforståelser i mangfoldsperspektivet vil oppgaven belyse interseksjonalitet som et kulturperspektiv. Interseksjonalitet handler om at vi samtidig og overlappende tilhører kategorier som for eksempel kjønn, etnisitet og klasse og hvordan det påvirker oss (Oltedal 2013, 103). Systemteori vil også bli brukt for å belyse problemstillingen. Kanskje mer enn om å forstå den andre, handler kultursensitivitet om å forstå seg selv i samspill med den andre (Thorbjørnsrud 2009, 201). Refleksjon om egne holdninger vil derfor også være tema for oppgaven. Oppsøkende arbeid retter seg i stor grad mot marginaliserte grupper (Klyve 2006, 71), det vil si mennesker i ”utenforskapet”, der sosialarbeiderne er i en posisjon hvor de på mange måter får innblikk i utenforskapet.