Inkludering av minoritetsspråklige elever i norsk skole

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan lærere og skoleledere kan inkludere det språklige og kulturelle mangfoldet bedre, slik at alle elever får en likeverdig opplæring. Oppgaven vil belyse problemstillingen: hvordan kan lærere og skolen inkludere minoritetsspråklige elever bedre? Jeg har gjennomført undersøkelsen ved å tatt utgangspunkt i tre hovedkilder; en lærers erfaring, forskning og teori, og sentrale styringsdokumenter. Dette er først og fremst en kvalitativ undersøkelse, der en lærers erfaring, opplevelse og stemme har kommet til uttrykk gjennom et semistrukturert intervju. Intervjuet gir kun uttrykk for én lærers erfaring og synspunkt, og er dermed svært subjektivt og ikke ment som utrykk for læreres erfaringer generelt sett. I mitt analysearbeid drøfter jeg resultatene fra teori og forskning, og de sentrale styringsdokumentene, sett i sammenheng med resultatene fra intervjuet med en lærer. Undersøkelsen viser blant annet at for å styrke inkluderingen for minoritetsspråklige elever må man styrke språkopplæringen gjennom morsmål- og tospråklig opplæring, samt gode kartleggingsverktøy. Forskning belyser at dette ikke er nok i fokus og mine resultater viser blant annet at dette er på grunn av tanken om høye kostnader og lite sosial stauts. Dette er også tankevekkende, ettersom teori gjør rede for at den tospråklige opplæringen er en del av den tilpassede opplæringen, som er et overordnet prinsipp i den norske grunnskolen. I tillegg viser undersøkelsen at et fellesverdigrunnlag, et godt samarbeid og anerkjennelse er viktige og grunnleggende prinsipper for å fremme inkluderingen.