Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgavens mål har vært å kartlegge bruken av BIM i infrastrukturprosjekter. Ønsket var å undersøke i hvilken grad BIM benyttes i anleggsfasen, hvilke muligheter og funksjoner som manglet i modellene, og ut i fra dette komme med forslag til forbedringer. For å avgrense oppgaven har vi kun sett på anleggsfasen av prosjektene. Vi valgte å gjennomføre prosjektet ved kvalitativ metode, ved å intervjue sentrale aktører i foregangsprosjekter i Norge. Prosjektene vi har sett på er Rv. 150 Ulven-Sinsen på Økern og E6-Dovrebanen ved Minnesund. Arbeidet vårt har kulminert i en konklusjon som underbygger våre antakelser ved oppstart av prosjektet: Implementeringen av BIM i anleggsfasen kan ikke sies å være fullstendig. Potensialet BIM har til å effektivisere arbeid er uforløst, og skyldes delvis programvare og delvis menneskelige aspekter. Avslutningsvis har vi også listet opp våre egne forslag til forbedringer