Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven forsker på hvordan læreren kan tilrettelegge for mestringsforventninger hos deprimerte elever. I oppgavens teoretiske del redegjøres det for diagnosen depresjon, mulige årsaker og symptomer. Albert Banduras sosial- kognitive teori om mestringsforventninger er benyttet for å belyse tema. Oppgaven tar også for seg redegjørelse av relasjonen mellom lærer og den deprimerte eleven. Metoden som er benyttet for å undersøke fenomenet er kvalitativt intervju med to lærere på ungdomstrinnet. Oppgaven har til hensikt å skape åpenhet og muligheter, i stedet for begrensninger rundt tema depresjon hos unge. I lærerarbeidet vil man møte elever med depresjon, og mulighetene til å skape mestringsforventninger for disse vil i denne oppgaven bli belyst.