Hvordan tilpasser og kommuniserer små designbedrifter markedsføringsmiksen til østasiatiske marked og hvilke kulturelle forskjeller gjør seg gjeldende?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg markedsføringsmiksen i internasjonal kontekst og kulturelle forskjeller mellom Skandinavia og Øst-­‐Asia. Vi har undersøkt hvordan norske bedrifter innretter seg i forhold til markedsføringsmiksen i Øst-­‐Asia, og hvordan kulturelle forskjeller påvirker dette arbeidet. Som utgangspunkt for vår analyse har vi snakket med administrerende direktører for to norske designbedrifter innen skandinavisk design, som er etablert i Øst-­‐Asia. Våre informanter er Ove Rogne i Northern Lighting AS og Einar Kleppe Holthe i Kaffefuglen A/S (Fuglen), begge med sine respektive hovedkontor i Oslo, Norge. Problemstillingen vi har jobbet etter er: Hvordan tilpasser og kommuniserer små, norske designbedrifter markedsføringsmiksen til østasiatiske marked og hvilke kulturelle forskjeller gjør seg gjeldende? For å besvare denne fant vi det hensiktsmessig å benytte oss av kvalitativ forskningsdesign. Først gjennomgikk vi relevant litteratur, deretter gjennomførte vi to semi-strukturerte dybdeintervjuer av ekspertinformanter med utgangspunkt i en intervjuguide vi hadde utarbeidet i forkant av intervjuene, basert på tidligere utprøvde spørsmål og temaer hentet fra litteraturen. I analysen har vi kategorisert og sammenlignet informantenes svar. Heretter undersøkte vi hvorvidt våre funn stemte overens med, eller avviket fra eksisterende teori. Gjennom vår undersøkelse har vi avdekket at deler av litteraturen ikke lenger stemmer. Hovedfunnene fra vår undersøkelse viser at det er mange aspekter å ta hensyn til som liten norsk aktør i et stort østasiatisk marked. I forhold til markedsføringsmiksen ser vi at denne ikke strategisk endres med hensyn på Øst-­‐Asia, men at enkelte av dimensjonene utspiller seg annerledes med bakgrunn i ulik kjøpsadferd og segmentering basert på kulturelle forskjeller. I den kulturelle delen av studien har vi i grove trekk funnet en tendens til å overvurdere kulturelle forskjeller, at det sjeldent er tatt høyde for et pågående generasjonsskifte i regionen med opphav i sterk økonomisk vekst og samfunnsutvikling. Til tross for at eksisterende teori stemmer på mange områder viser vår undersøkelse av store mengder av den er enten utdatert eller ikke relevant i form av at forskjellene i dag er mer moderate. Det er viktig å påpeke at resultater fra kvalitative studier vil kunne avdekke individuelle forskjeller, og at det aldri er hensiktsmessig å generalisere i forhold til kultur.