Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter måtte tilpasse seg denne utviklingen. Hensikt: Formålet er å undersøke påvirkning av internasjonaliseringsprosessen på faktorene sysselsetting og kunnskapsoverføring i norskeide bedrifter i maritim- og offshoresektoren. Materiale og metode: Datainnsamling ble foretatt ved hjelp av personlig dybdeintervju. Forskningsdesign er enkelt case-studie med en analyseenhet. Dataanalyse: Intervjuet ble transkribert ordrett, og datamaterialet redusert i to omganger. Utgangspunkt for analysen er den såkalte smaragdmodellen utviklet av Torger Reve og Amir Sasson. Ved hjelp av modellen ble det funnet viktige faktorer innen modellens seks attraktivitetsdimensjoner for en næring som kunne brukes til å beskrive endringer i sysselsetting og kunnskapsoverføring. Resultater: Den undersøkte bedriften skåret svært høyt på nærmest alle dimensjoner, og internasjonalisering påvirket både sysselsetting og kunnskapsoverføring positivt. Antall sysselsatte er økende, samtidig som andel med ikke-norsk statsborgerskap er svært høyt for denne bedriften. Ledelsen er helnorsk. Et nært samarbeid med både nasjonale og internasjonale aktører i bransjen, samt attraktive utdanningsinstitusjoner hever og styrker kunnskapsbasen og fremmer kunnskapsoverføring. Konklusjon: Den undersøkte bedriften opererer i en attraktiv og lønnsom bransje der høykompetent arbeidskraft, samarbeid med bedrifter i samme næring eller næringsklynge og utdanningsinstitusjoner er avgjørende for å utvikle og bevare varige konkurransefortrinn.