Hvordan påvirker en omstilling de ansatte i organisasjonen? Reaksjoner og opplevelser hos ansatte i Toll og Skatt

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • De færreste mennesker ønsker endring, da endring ofte betyr usikkerhet, angst og forvirring. Mennesker og organisasjoner har en iboende tendens til å ville opprettholde sitt grunnleggende meningssystem og sitt handlingsmønster, derfor vil endring nesten alltid skape motstand (Bastøe, Dahl og Larsen 2002, 24). Vi vil betrakte organisasjonsendringer som et individuelt opplevd fenomen, ved å ta utgangspunkt i individet og medarbeideren, hvordan han eller hun opplever og reagerer på endring, og hvilke følger det får for den enkelte (Amundsen og Kongsvik 2008, 33-34). For å få denne informasjonen har vi derfor benyttet oss av kvalitativ metode og gjennomført intervjuer med medarbeidere i Tolletaten (Toll) og Skatteetaten (Skatt) i region Sør- Norge. De har nylig gjennomført en omstilling der endringene innebærer en overføring av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten 1. januar 2016. Endring er gjennomført på bakgrunn av Regjeringens mål om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Vi betrakter temaet som høyst dagsaktuelt, noe som kommer frem av en artikkel i Aftenposten publisert 17. Mai 2016. Artikkelen ”Ansatte frykter at Regjeringen vil rasere Skatteetaten” der det kommer frem at Finansministeren ønsker ytterligere effektivisering ved en omorganisering av Skatteetaten og at omorganiseringer påvirker de ansatte1.