Hvordan kommer flerfaglighet til uttrykk gjennom teknologi og design?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Teknologi og design kom inn som et flerfaglig emne i norsk skole gjennom Kunnskapsløftet i 2006. Oppgaven ser på praksisen rundt flerfaglighet og teknologi og design-undervisning for å undersøke hvorvidt teknologi og design er et flerfaglig emne i praksis. Dette struktureres ved å bruke Goodlads læreplannivåer til å se på den intenderte og formelle læreplanen i sammenheng med den oppfattede og utførte læreplanen. For å få innblikk i praksisfeltet har jeg brukt intervju som metode i oppgaven. Funnene fra intervjuene gir sammen med andres forskning og teori på området noen betraktninger som ikke kan sies å være generelle for all praksis innenfor teknologi og design som flerfaglig emne, men det fremhever noen sider av statusen på dagens praksis samt noen årsaksforklaringer. Det fremkommer at den utførte undervisningen i liten grad er flerfaglig om det foregår undervisning i teknologi og design. Intensjonen med det flerfaglige samarbeidet og emnets bidrag til praktisk og allmenndannende undervisning kan ikke sies å oppfylles i særlig grad i utvalget som denne oppgaven bygger på.