Hvordan kan UDIs rundskriv om drift av asylmottak, med tanke på dets beskrivelser av målsettinger for mottaksapparatet, forstås i lys av en styringsdiskurs og sosialarbeiderens profesjonsdiskurs?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det ligger verdikonflikter i det sosiale arbeidets natur. Dette henger sammen med den samfunnsmessige arenaen fagfeltet er plassert i (Levin 2004, 11). Dette er også tilfellet på norske asylmottak. Der må sosialarbeideren forholde seg til ofte motsigende og utfordrende forventninger og målsettinger. Disse viser seg gjerne i form av konkurrerende diskurser. I denne oppgaven har jeg valgt å ta form meg to diskurser en sosialarbeider gjerne må forholde seg til på et asylmottak: en styringsdiskurs og sosialarbeidernes profesjonsdiskurs. Den første i form av et regelverk fra myndighetene, den andre fremtrer gjerne som sosialfaglige idealer og verdier. De to kan sees som konkurrerende fortellinger om hva asylmottakene skal være, hvordan asylsøkere skal møtes, og hva sosialt arbeid på asylmottakene eventuelt skal innebære.