Hvordan kan sykepleieren forebygge postoperativt delirium hos gamle med hoftebrudd?

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 47 s.

Abstract

  • Hensikt: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan sykepleieren kan forebygge postoperativt delirium hos gamle pasienter. Å forebygge delirium er viktig av hensyn til pasienten selv, de pårørende og utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv, da pasientgruppen krever mye ressurser. Det økende antallet eldre i samfunnet og dermed økende forekomst av hoftebrudd, forsterker dette argumentet. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren forebygge postoperativt delirium hos gamle med hoftebrudd?» Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor det er benyttet pensumlitteratur og forskningsartikler funnet ved søk i databasene Cinahl og Medline. Det er blitt benyttet 7 ulike forskningsartikler som tar for seg forebyggende tiltak og sykepleieres erfaringer med delirium hos hofteopererte gamle. Resultat og konklusjon: Forskningsartiklene er samstemte i at delirium kan forebygges, og at de forebyggende tiltakene retter seg mot god ivaretagelse av grunnleggende fysiske behov samt fokus på psykososiale og miljømessige faktorer rundt pasienten. Trygghet, ro og kontinuitet er viktige stikkord. Tiltakene oppsummeres som «god sykepleie». Artiklene viser at det mangler kunnskap og konkrete rutiner og retningslinjer for å kunne forebygge tilstanden. Det er viktig at sykepleiere får økte kunnskaper om delirium og setter «den gode sykepleien» i system.