Hvordan kan sykepleiere ivareta foreldre til alvorlig syke barn i sykehus?

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Det har det skjedd store endringer og forbedringer når barn blir alvorlig syke og må bli innlagt på sykehus. Sykehusinnleggelse av barn representerer store utfordringer. Det kan selvfølgelig være traumatisk for barnet, men ikke minst en stor påkjenning for både foreldrene og søsken. Når er barn blir alvorlig og/eller kritisk syk rammer dette en hel familie og som sykepleier er det ikke lenger bare pasienten som skal ivaretas. Det vil være like vesentlig å ivareta foreldrene slik at de kan være en god samarbeidspartner og en viktig ressurs og trygghet for barnet. At barnet har foreldrene sine som støtte under oppholdet kan være avgjørende for opplevelsen av sykehusoppholdet. For at foreldrene skal være en ressurs, er det viktig at deres grunnleggende behov blir ivaretatt. Forekomsten av stress kan være stor blant foreldrene, det kan derfor være vesentlig for sykepleiere å vite hva som utløser stressreaksjon og hvordan stress påvirker dem. Bakgrunn for valg av tema er basert på egne erfaringer og interesse innenfor fagfeltet. Ut ifra egne erfaringer fra praksis har vi sett både engstelige og utslitte foreldre som må takle forskjellige utfordringer ved barnets sykehusinnleggelse. Vi ønsker derfor å belyse hvordan sykepleiere kan ivareta foreldre med alvorlig syke barn i sykehus. Problemstilling: En hel familie i krise! “Hvordan kan sykepleiere ivareta foreldre til alvorlig syke barn i sykehus?” Metode: En litteraturstudie - der det er hentet relevant fag- og forskningslitteratur, samt egne erfaringer for å belyse oppgavens problemstilling. Resultat: Når et barn blir alvorlig syk og må legges inn på sykehus er det ingen tvil om at det vekker sterke følelsesreaksjoner hos hele familien, og spesielt da hos foreldrene. Foreldrenes bekymringer og angst kan ofte bli blandet med følelser av usikkerhet, skyld, frykt og sorg. Gjennom arbeidet med denne oppgaven er det liten tvil om at alle foreldre trenger støtte og veiledning fra “oss” som sykepleiere. Vi er i en posisjon til å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.