Hvordan kan sykepleier bidra til at deprimerte pasienter har egenomsorg knyttet til fysisk aktivitet?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sammendrag: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til at depressive pasienter har egenomsorg knyttet til fysisk aktivitet. I teoridelen utdyper og forklarer jeg depresjon, fysisk aktivitet og kommunikasjon. Oppgaven er en litteraturbasert studie hvor tolv artikler er funnet, seks stykker ble nærmere utdypet i oppgaven, seks siste ble lest og benyttet som større forståelse for tema. Jeg har valgt Dorothea Orem som sykepleieteoretiker i oppgaven. Det er fordi jeg synes hennes egenomsorgsteori var relevant opp mot problemstillingen. Gjennom artiklene blir ulike perspektiver belyst, både fra pasientens og sykepleiers side. Resultatet tar for seg to hovedtema med tre undertema på hver. I diskusjonsdelen trekker jeg inn litteratur og resultat, og drøfter dette sett i lys av problemstillingen. Oppgaven konkluderer med at fysisk aktivitet har mange helsegevinster ved depresjon, og videre at det mangler kunnskap blant sykepleiere om hvordan en kan motivere pasienter med depresjon til fysisk aktivitet.