Hvordan har gasellebedrifters finansielle forhold utviklet seg etter tildeling av gasellestatus sammenlignet med normalforetak, og hvor godt vil det la seg gjøre og predikere konkurs for gasellebedrifter?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med vår oppgave var å finne ut om det eksisterte forskjeller i de finansielle forholdene hos bedrifter som har opplevd en kraftig vekstperiode, og sammenligne funnene våre opp mot foretak som ikke har opplevd tilsvarende vekst. Videre ønsket vi å finne ut av om hvor godt det lot seg gjøre å predikere konkurs for bedrifter i vekst. Med bedrifter i vekst mener vi gasellebedrifter, som har fått sin status som gaselle tildelt gjennom den årlige gasellebedrift-kåringen utført av Dagens Næringsliv. Bedriftene vi sammenligner disse med er såkalte normalforetak. Normalforetakene er enten AS eller ASA og hadde minimum én million kroner i omsetning i 2007. Disse har ikke fått tildelt status som gaselle. Alle foretakene må ha forretningsadresse i Oslo. Perioden 2010 til 2012 danner grunnlaget for analysene vi har utført. Datagrunnlaget er hentet gjennom tjenesten Proff Forvalt og videre organisert i databehandlingsprogrammene Excel og SPSS. I utvalget vårt har vi utelatt mange bedrifter som opererer i næringssektorer dominert av offentlig forvaltning, helse og sosialtilbud, samt investering- og holdingselskaper. Vi har også utelatt bedrifter med ingen ansatte og null i sosial- og lønnskostnader. Vi mener slike typer bedrifter danner et ukorrekt sammenligningsgrunnlag med tanke på hensikten bak våre analyser. Ved endelig rensning satt vi igjen med et utvalg på 10.951 normalforetak og 343 gasellebedrifter. Analysene vi foretok viste at gasellebedriftene i de fleste tilfeller opplevde en større lønnsomhet enn normalforetakene fra 2010 til 2012. Vi ser dog at lønnsomheten til gasellebedriftene, målt i totalkapitalrentabilitet, synker i samme periode. Gasellene har likevel opprettholdt en høyere totalkapitalrentabilitet i årene etter tildelingen av gasellestatus, sammenlignet med normalforetak. Gasellenes relative driftsinntekter fortsatte å stige mer enn normalforetakene. Vi kan likevel ikke forklare nedgangen i totalkapitalrentabiliteten på bakgrunn av driftsinntektene. Dette ble undersøkt gjennom regresjon- og korrelasjonsanalyser. Soliditeten til gasellene hadde på den andre siden bedret seg, og gjeldsgraden hadde sunket noe. Dette gjaldt for øvrig også normalforetakene.Avslutningsvis har vi undersøkt hvor godt det lar seg gjøre å predikere konkurs for gasellebedrifter. Vi benyttet oss av Altman Z-score som predikeringsverktøy. Dette viste seg midlertidig å være lite treffsikkert. Gasellene som havnet i rød sone med prediksjoner om høy konkursfare, fortsatte sin drift, mens gasellene som faktisk gikk konkurs hadde havnet i grønn sone, med prediksjoner om lav konkursfare. En mulig årsak kan være at gasellene i mange tilfeller er små eller mellomstore bedrifter, og at disse opplever større svingninger i regnskapstallene.