Hvordan er HR-funksjonen verdiskapende for organisasjonen, og i hvilken grad kan HR spare organisasjonen for kostander gjennom arbeidet mot sykefravær og turnover?

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • HR vil for noen bare være et fancy ord for personaladministrasjon, men for andre en viktig strategisk brikke for organisasjonens måloppnåelse. Hvordan kan man tenke så ulikt om én funksjon? Noe av grunnen til dette kan være at HR blir brukt på veldig mange forskjellige måter på forskjellige steder. I noen organisasjoner er HR en sentral del når det kommer til å utforme planer og strategier, og jobber tett opp mot ledelsen og resten av organisasjonen. Andre steder har HR en mer passiv rolle, blir brukt til å iverksette og gjennomføre strategier som ledelsen har utformet og er ellers ganske adskilt fra kjernevirksomheten i organisasjonen. Våre funn viser at ulik størrelse på organisasjonen gir ulik HR-praksis. Hvordan HR praktiseres i organisasjonen har mye å si for om, og hvordan, HR bidrar med verdiskaping til organisasjonen. Det vi har sett ved å kombinere teori om sykefravær med tallene vi har fått fra informantene våre, er at de fleste organisasjoner kan spare mer kostnader på å senke sykefraværet enn de bruker totalt på HR-personell. Det Karasek (1979) sin modell om job strain gjør rede for, og som vi har fått bekreftet gjennom intervjuene, er at en kombinasjon av frihet i arbeidshverdagen og høye krav til arbeidet kan ha en stor betydning for helsen til den ansatte, og dermed på sykefraværet i organisasjonen. Det viser seg også at lite utfordrende oppgaver og få muligheter for opprykk er de største grunnene til turnover. Her kan HR spille en viktig rolle ved å drive god kompetansekartlegging, og tilby kompetanseutviklingstiltak deretter. Dette vil kunne bidra til å redusere turnover og spare organisasjonen for store kostnader.