"Hvordan differer prioriteringen av forsidesaker i papiravis kontra nettavis?" - En kvantitativ innholdsanalyse av Dagens Næringsliv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne bacheloroppgaven ønsker jeg å se nærmere på hva som skjer med nyhetsstoff i overgangen fra papiravis til nettavis. De stadig voksende nettavisene og utviklingen de bringer med seg har endret vår mediehverdag. Den digitale utviklingen har opptatt medieaktører så vel som mediestudenter i stor grad i løpet av de siste årene. Motivet for oppgaven er å se på forskjellene ved nyhetsstoffet i overgangen fra papir til nett. Disse forskjellene differerer fra avis til avis. Grunnet avisens markante profil har jeg valgt å bruke Dagens Næringsliv som case for oppgavens undersøkelse. Avisen har en tematisk profil som skiller seg fra andre store aviser i landet. Jeg ønsker å se på prioriteringene avisen gjør, og har derfor avgrenset undersøkelsen til papir- og nettavisens forsideartikler. På bakgrunn av avgrensingen har jeg formulert følgende problemstilling: "Hvordan differerer prioriteringen av forsideartikler i papiravis kontra nettavis?" For å svare på problemstillingen vil jeg foreta en kvantitativ innholdsanalyse av Dagens Næringslivs forsider på papir og nett. I det følgende vil jeg gå nærmere inn på valg av litteratur, og deretter redegjøre for den digitale endringen i nyhetsbransjen. Før jeg går inn på valg av metode og analyseform, vil jeg også begrunne valget av Dagens Næringsliv som undersøkelsesenhet.