Hvordan brukes meråpent bibliotek? En studie av Tøyen filial

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan Tøyen filial blir brukt i meråpent tid. Hvem benytter seg av tilbudet, og hvorfor bruker de biblioteket i meråpent tid. Problemstillingen er belyst ved hjelp av tre forskjellige metoder. Vi har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i form av observasjoner, intervjuer og spørreskjema. Observasjonene er gjort i meråpent tid på Tøyen filial. Vi har intervjuet noen av brukerne på biblioteket, samt distribuert et spørreskjema både digitalt og på papirform. Avgjørelsene om å bruke alle tre metodene ble gjort for å belyse problemstillingen via flere kanaler. Resultatene av undersøkelsen viser at meråpent bibliotek er et veldig populært tilbud, men at bruken av lokalene forandrer seg fra vanlig betjent åpningstid.