Hvordan benytte film i undervisning, med utgangspunkt i spillefilmen V for vendetta

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg tatt for meg filmbruk i undervisning, og har valgt å se på filmbruk generelt og med utgangspunkt i spillefilmen V for vendetta. Fokuset har vært å finne hvilke didaktiske og pedagogiske fordeler og ulemper bruk av filmen har for læreren i undervisningen. Dette temaet har jeg valgt siden jeg er meget interessert i film og ønsker å kunne benytte meg av film i min egen undervisning, men har på forhånd ingen konkrete erfaringer med filmbruk. Det har derfor vært interessant å innhente informasjon gjennom kvalitative intervjuer av lærere som til daglig jobber tett på elever og som har benyttet seg av film som metode i undervisningen. Resultatet av intervjuene har blitt drøftet ut fra tidligere forskning på området, og viser at det stor likhet i hvordan lærerne i min oppgave forholder seg til filmbruk i skolen og hvordan tidligere forskning behandler temaet. Særlig er Maria Deldén sin forskning interessant i lyset av intervjuene i denne oppgaven, og gjennomgående likheter er at filmbruk i skolen er motiverende og engasjerende. Dette er et synspunkt som både elevene i Deldén sitt forskningsprosjekt og lærerne i mine intervjuer har samme oppfatning om. Av eventuelle ulemper som kommer frem av intervjuene er tidsbruken den mest påfallende, og viser at lærerene synes det er vanskelig å legitimere bruken av hele spillefilmer. Da oppgaven har spillefilmen V for vendetta som utgangspunkt vil jeg også ta for meg hvordan lærerene anser det å benytte denne filmen, og hvordan den inneholder forskjellige aspekter som kontrafaktisk historie, og visuelle virkemidler som kan bidra til økt historiebevissthet. Da filmen ble valgt med tanke på ideologiundervisning vil mulighetene for bruk av filmen i denne sammenheng også ha en naturlig plass i oppgaven.